Bao quy đầu là gì? khả năng và hình thức lột bao quy đầu

Bao quy u la cu truc da mng bc khong tinh dng vt, co tac dng bo v phn u "cu be" khi mt s ly do nguy him tm ben khong tinh, ngn chn cac bnh viem nhim cung vi gay tranh nhng vt thng sang chn ti vi ngoi lc tac ng quay tr li "cu be".

Bay gi co kha rt nhiu anh em cn phi i mt mang vai bnh v bao da quy u nh la bao quy u dai, bao quy u hp, viem nhim bao quy u nhng li khong h nhn thc c trng hp nguy hi ca cac loi bnh ly nay nen tng i th ti cha tr. Co mt s kin thc ung n v bao da quy u co kh nng cho an ong ch ng y lui vai bnh tren c quan cn thit nay.

Bao quy u la gi

Bao quy dau la lp da mng bao ngoi tr "cu nh" cung gm 2 phn: phn gn ngay lp tc vi than "cu be" + phn trum sinh dc u "cu be" cung vi co kh nng lt bao da quy u nhm l xut ming sao (to iu kin thun li giup nguyen ly i tiu cung vi di tinh nu nh n tui trng thanh).

Da bao quy u binh thng

Bao quy u c cho la binh thng nu "cu be" t tinh trng cng cng sau y tr v tinh hung binh thng thi bao da quy u vn nm ung vung tren ranh quy u.

Thong thng, phai nam bc quay li tui 15 – 16 "cu nh" co kh nng dn hoan thin mt vai chc nng, bao da quy u t tut xung giup quy quy u l ra binh thng; nhng tinh hung bao da quy u t lt chm hn bi vi bm sinh hay cu to c a la khong 20 tui. nu nh bng tui nay da bao quy u vn khong co kh nng t lt xung thi ay la mc bnh ly.

Kh nng ca bao quy u:

Kh nng bo v: cho quy u dng vt phong nga c mt s kich thich ham mun ham mun do c xat s hu lot, vai sang chn ben khong tinh nh hng vao; phong nga s tn cong ca mt s nhim trung dn n hi; cho niem mc u "cu nh" u m.

Nguy c tinh dc: bao quy u la ch quy t phn nhiu day thn kinh nhn thy nht tren dng vt cho em li khoai cm nu nh quan h.

Ngoai mc binh thng xuyen thi 3 bnh v bao quy u ph bin nht lien tc co th co la hp, dai bao quy dau cung vi bnh viem bao quy dau. mt s bnh v bao quy u nu nh khong sm c gii quyt co kh nng gay nen vai tac hi o la di tinh sm, lit dng, sinh ly yu, co khi khong tt nht la ung th "cu nh".

Cac bnh ly v bao da quy u buc nen can thip mt s tiu phu nhm phong ch khong th t khi cung vi lt bao quy u s ong la mt ti mt s cach kha hu ich c dung.

Lt bao da quy u la gi

Lt bao quy u la thc hin da bao quy u tt xung l xut phn quy u va ming sao.

Phng hng lt bao quy u bng tay t nh s phong c kh nng virus, tranh trng hp dai cung vi bao quy dau hep tng i thanh qu ma khong cn phi can thip dao keo, hn ch phin toai, khong tn kem gia thanh sau o.

Phng phap lt bao quy u qua tay

Vi ngi co bnh ln

Bc 1: mi ngay hay dung tay keo cng da bao quy u theo chiu ngang. tin hanh ng tac nay u n trong tm 1 – 2 thang.

Bc 2: luc thy bao quy u gian ra thi tip tc dung tay keo cng bao da quy u v phia trc dc theo than "cu nh" n luc nao cm nhn c cm thy au thi ngng li. Tn sut thc hin ng tac nay cng tm mt – 5 ln/ngay lien tip ti 2 – 3 thang mi thy c kt qu.

Bc 3: y da bao quy u v phia trc o la binh thng, ri sau y tip tc lp li ng tac khong bc mt.

Vi tr nh: la do b phn kin ca tr ang tng trng phi vai m co nguy c gp 2 bc bng to nen mt tc la tin hanh Cung o c ng tac keo gian cung keo cng bao quy u cung 1 giai on.

Lu y: lt bao quy u hiu qu hn thi cn phi s dng vai kiu du xoa trn h tr. Rieng tr be nen quyt nh nhng loi du t nhien, lanh tinh vi da ca nh rt nhy cm.

Mc du lt da bao quy u la nguyen tc phong mt vai thc mc hp bao quy u ht sc hp ly tuy nhien s hu tinh trng bnh nng cn phi can thip phau thuat cat bao quy dau mi s x tri hoan toan thc mc. hin gi phong kham y t a khoa thai ha ang dung k thut ct bao da quy u tan tin s hu phn ong u im nh:

Nt ct c nh hinh thm m nhm sau luc thc thi th thut nam vn t tin s hu dng vt ca bn than.

ich than vai bac s giau chuyen mon ca c s y t thai ha s thc hin gii phu cho m bo tinh an toan cung vi an tam giup ngi mc bnh.

Moi trng tin hanh gii phu bo m vo trung, phu thut khong gay cho au n, khong li so.

Cac vn ti da bao quy u khong kho ngn nga cn phi an ong khong cn phi qua lo au. Ch ng x ly nhng rc ri lin vong sm co kh nng giup nam t tin hn do cuc sng thng nht cung gin gi hnh phuc gia inh. gn nh vn v nguyen ly lt bao quy u hay gi dia chi kham nam khoa Ha Ni chuyen nghip nht tr li hu ht va chun xac nht.

PHÒNG KHÁM PH? KHOA THÁI HÀ
??a ch?: S? 11 Thái Hà, ??ng ?a, Hà N?i
T?ng ?ài t? v?n s?c kh?e ph? n? mi?n phí: 0365115116 ho?c Click Chat Online T? V?n Mi?n Phí.

t? v?n zalo

t? v?n mi?n phí

Last edited: 29/06/2021