Bao quy đầu là gì? khả năng và hình thức lột bao quy đầu

Bao quy ??u là c?u trúc da m?ng b?c không tính d??ng v?t, có tác d?ng b?o v? ph?n ??u "c?u bé" kh?i m?t s? lý do nguy hi?m t?m bên không tính, ng?n ch?n các b?nh viêm nhi?m cùng v?i gây tránh nh?ng v?t th??ng sang ch?n t?i vì ngo?i l?c tác ??ng quay tr? l?i "c?u bé".

Bây gi? có khá r?t nhi?u anh em c?n ph?i ??i m?t mang vài b?nh v? bao da quy ??u nh? là bao quy ??u dài, bao quy ??u h?p, viêm nhi?m bao quy ??u nh?ng l?i không h? nh?n th?c ???c tr??ng h?p nguy h?i c?a các lo?i b?nh lý này nên t??ng ??i th? ? t?i ch?a tr?. Có m?t s? ki?n th?c ?úng ??n v? bao da quy ??u có kh? n?ng cho ?àn ông ch? ??ng ??y lùi vài b?nh trên c? quan c?n thi?t này.

Bao quy ??u là gì?

Bao quy ??u là l?p da m?ng bao ngo?i tr? "c?u nh?" cùng g?m 2 ph?n: ph?n g?n ngay l?p t?c v?i thân "c?u bé" + ph?n trùm sinh d?c ??u "c?u bé" cùng v?i có kh? n?ng l?t bao da quy ??u nh?m l? xu?t mi?ng sáo (t?o ?i?u ki?n thu?n l?i giúp nguyên lý ?i ti?u cùng v?i di tinh n?u nh? ??n tu?i tr??ng thành).

Da bao quy ??u bình th??ng

Bao quy ??u ???c cho là bình th??ng n?u "c?u bé" ??t tình tr?ng c??ng c?ng sau ??y tr? v? tình hu?ng bình th??ng thì bao da quy ??u v?n n?m ?úng vùng trên rãnh quy ??u.

Thông th??ng, phái nam b??c quay l?i ?? tu?i 15 – 16 "c?u nh?" có kh? n?ng d?n hoàn thi?n m?t vài ch?c n?ng, bao da quy ??u t? tu?t xu?ng giúp quy quy ??u l? ra bình th??ng; nh?ng tình hu?ng bao da quy ??u t? l?t ch?m h?n b?i vì b?m sinh hay c?u t?o c? ??a là kho?ng 20 tu?i. n?u nh? b?ng tu?i này da bao quy ??u v?n không có kh? n?ng t? l?t xu?ng thì ?ây là m?c ?? b?nh lý.

Kh? n?ng c?a bao quy ??u:

Kh? n?ng b?o v?: cho quy ??u d??ng v?t phòng ng?a ???c m?t s? kích thích ham mu?n ham mu?n do c? xát s? h?u ?? lót, vài sang ch?n bên không tính ?nh h??ng vào; phòng ng?a s? t?n công c?a m?t s? nhi?m trùng d?n ??n h?i; cho niêm m?c ??u "c?u nh?" ??u ?? ?? ?m.

Nguy c? tình d?c: bao quy ??u là ch? quy t? ph?n nhi?u dây th?n kinh nh?n th?y nh?t trên d??ng v?t cho ?em l?i khoái c?m n?u nh? quan h?.

Ngoài m?c ?? bình th??ng xuyên thì 3 b?nh v? bao quy ??u ph? bi?n nh?t liên t?c có th? có là h?p, dài bao quy ??u cùng v?i b?nh viêm bao quy ??u. m?t s? b?nh v? bao quy ??u n?u nh? không s?m ???c gi?i quy?t có kh? n?ng gây nên vài tác h?i ?ó là di tinh s?m, li?t d??ng, sinh lý y?u, có khi không t?t nh?t là ung th? "c?u nh?".

Các b?nh lý v? bao da quy ??u bu?c nên can thi?p m?t s? ti?u ph?u nh?m ?? phòng ch? không th? t? kh?i cùng v?i l?t bao quy ??u s? ?ông là m?t t?i m?t s? cách khá h?u ích ???c dùng.

L?t bao da quy ??u là gì?

L?t bao quy ??u là th?c hi?n da bao quy ??u t?t xu?ng ?? l? xu?t ph?n quy ??u và mi?ng sáo.

Ph??ng h??ng l?t bao quy ??u b?ng tay t? nh? s? ?? phòng ???c kh? n?ng virus, tránh tr??ng h?p dài cùng v?i bao quy ??u h?p t??ng ??i thành qu? mà không c?n ph?i can thi?p dao kéo, h?n ch? phi?n toái, không t?n kém giá thành sau ?ó.

Ph??ng pháp l?t bao quy ??u qua tay

V?i ng??i có b?nh l?n

B??c 1: m?i ngày hãy dùng tay ?? kéo c?ng da bao quy ??u theo chi?u ngang. ti?n hành ??ng tác này ??u ??n trong t?m 1 – 2 tháng.

B??c 2: lúc th?y bao quy ??u giãn ra thì ti?p t?c dùng tay kéo c?ng bao da quy ??u v? phía tr??c d?c theo thân "c?u nh?" ??n lúc nào c?m nh?n ???c c?m th?y ?au thì ng?ng l?i. T?n su?t th?c hi?n ??ng tác này c?ng t?m m?t – 5 l?n/ngày liên ti?p t?i 2 – 3 tháng m?i th?y ???c k?t qu?.

B??c 3: ??y da bao quy ??u v? phía tr??c ?ó là bình th??ng, r?i sau ??y ti?p t?c l?p l?i ??ng tác kho?ng b??c m?t.

V?i tr? nh?: là do b? ph?n kín c?a tr? ?ang t?ng tr??ng ph?i vài m? có nguy c? g?p 2 b??c ? b?ng t?o nên m?t t?c là ti?n hành Cùng ?ó c? ??ng tác kéo giãn cùng kéo c?ng bao quy ??u ? cùng 1 giai ?o?n.

L?u ý: ?? l?t bao quy ??u hi?u qu? h?n thì c?n ph?i s? d?ng vài ki?u d?u xoa tr?n ?? h? tr?. Riêng tr? bé nên quy?t ??nh nh?ng lo?i d?u t? nhiên, lành tính vì da c?a nh? r?t nh?y c?m.

M?c dù l?t da bao quy ??u là nguyên t?c ?? phòng m?t vài th?c m?c h?p bao quy ??u h?t s?c h?p lý tuy nhiên s? h?u tình tr?ng b?nh n?ng c?n ph?i can thi?p ph?u thu?t c?t bao quy ??u m?i s? x? trí hoàn toàn th?c m?c. hi?n gi? phòng khám y t? ?a khoa thái hà ?ang dùng k? thu?t c?t bao da quy ??u tân ti?n s? h?u ph?n ?ông ?u ?i?m nh?:

N?t c?t ???c ??nh hình th?m m? nh?m sau lúc th?c thi th? thu?t nam v?n t? tin s? h?u d??ng v?t c?a b?n thân.

?ích thân vài bác s? giàu chuyên môn c?a c? s? y t? thái hà s? th?c hi?n gi?i ph?u cho ??m b?o tính an toàn cùng v?i ?? an tâm giúp ng??i m?c b?nh.

Môi tr??ng ti?n hành gi?i ph?u b?o ??m vô trùng, ph?u thu?t không gây cho ?au ??n, không ?? l?i s?o.

Các v?n ?? t?i da bao quy ??u không khó ng?n ng?a c?n ph?i ?àn ông không c?n ph?i quá lo âu. Ch? ??ng x? lý nh?ng r?c r?i li?n vòng s?m có kh? n?ng giúp nam t? tin h?n do cu?c s?ng th??ng nh?t cùng gìn gi? h?nh phúc gia ?ình. g?n nh? v?n ?? v? nguyên lý l?t bao quy ??u hãy g?i ??a ch? khám nam khoa ? Hà N?i chuyên nghi?p nh?t tr? l?i h?u h?t và chu?n xác nh?t.

PHÒNG KHÁM PH? KHOA THÁI HÀ
??a ch?: S? 11 Thái Hà, ??ng ?a, Hà N?i
T?ng ?ài t? v?n s?c kh?e ph? n? mi?n phí: 0365115116 ho?c Click Chat Online T? V?n Mi?n Phí.

t? v?n zalo

t? v?n mi?n phí

Last edited: 20/03/2020