Bị ngứa vùng nhạy cảm cùng với xuất hiện cục, nổi Hạch

Ng?a ngay vung nh?y c?m la m?c ?? b? m?c ng?a 2 ben mep khu v?c sinh d?c. m?c s?ng ng?a ngay luon cung v?i hi?n t??ng m?c c?c, xu?t hi?n h?ch ho?c m?c nh?t. tinh tr?ng ng?a khi?n cho ng??i ph? n? ng?a rat n?ng n?c, nh?ng cang gai thi l?i cang m?c ng?a ngay lan r?ng h?n.

C?n ??nh v? chinh xac c?n nguyen lam nen ng?a ngay thi m?i co kh? n?ng ch? ra bi?n phap kh?c ph?c h?p li nh?t. do khu v?c sinh d?c h?t s?c nh?y c?m, nh?ng l?i co tac d?ng vo cung l?n d??i v?n ?? che ch?n, gi? an toan am ??o cung c? quan co con ben t?i.

Theo vai bac s? ph? khoa phong kham phu khoa uy tin, vung kin b? m?c ng?a nhi?u la bi?u hi?n c?a c?n b?nh ph? khoa lay nhi?m b?ng con ???ng tinh d?c.

B?i vi sao b? ng?a ngay khu v?c kin

Ng?a ngay khu v?c sinh d?c b?t ??u t? s? ?ong ly do l? nhau, t?ng nguyen nhan l?i thi co cac d?u hi?u d?u hi?u rieng khac th??ng nhau:

Nhi?m trung "co be" do n?m

Viem "co be" t?i n?m luon hay x?y ra ??c bi?t la n?m candina. nguyen nhan gay nen nhi?m am ??o vi n?m b?t ??u c? vi?c t?m sai l?m bi?n phap, t?m sau ?ay n?u nh? ho?t ??ng tinh d?c khong s?ch co kh? n?ng, do v?y t?o c? h?i k?t lu?n n?m ti?n tri?n d?n t?i c?n b?nh.

Hi?n t??ng c?a nam gi?i m?c n?m "co be" la d?ch am ??o ra r?t nhi?u li?u co mau tr?ng ??c nh? ba ??u ho?c s?a chua, c?m th?y b? ph?ng to, ng?a 2 ben mep vung kin, r?i sau ?o lan nhi?m d?n ra m?t vai khu v?c da b?t binh th??ng.

C?n b?nh viem am dao vi n?m n?u lau ngay co th? chuy?n thanh m?n tinh, lam nen h? l?y nghiem tr?ng, khu?n ?i ng??c len vung ch?u, sinh ra viem ???ng toat ni?u, nhi?m c? d? con, n?ng la d?n ??n b?nh vo sinh.

Ng?a t?i m?n r?p sinh d?c kin

Ng?a 2 ben mep khu v?c kin t?i m?n sinh d?c nh?y c?m la 1 trong nh?ng lo?i b?nh xa h?i nguy hi?m, sinh ra th??ng t?n niem m?c vung sinh d?c. nhi?m trung t?o nen b?nh t?i moi, m?t, h?u mon c?a ng??i nhi?m b?nh. c?n b?nh th??ng xuyen x?y ra t?i m?t s? b?n nam ?a t?ng li?u co ho?t ??ng tinh d?c khong an toan.

Mun rop sinh duc khi m?i b?t ngu?n co kh? n?ng thi co d?u hi?u la m?c c?c, m?n n??c thanh ?a t?ng c?m, n?u nh? li?u co qua trinh ma sat h?t s?c kho tranh ???c v?, luc v? ti?t d?ch m? li?u co co mau kem ng?a ngay khu v?c nh?y c?m.

Vai v?t m?n sinh d?c khi v? ra s? co mui hoi, d?n t?i l? loet sau nay kho l?i, t? ?ong b?nh v?y n?n, bong troc gay niem m?c t?i da. H?n n?a, ng??i m?c b?nh con nhin ra ti?u rat bu?t, ?ai bu?t, ra khi h?, ?au khu v?c ch?u.

B? m?c ng?a ngay vi m?c sui mao ga

B?nh mao ga la b?nh tinh d?c, lan nhi?m b?ng ???ng tinh d?c khong ??m b?o, c?n b?nh b?i vi vi rut HPV t?o nen. d??i ?ay luc truy?n viem nhi?m HVP t? 2-9 thang thi ch?ng b?nh b?t ngu?n thi co bi?u hi?n m?c m?n nh?t tren moi l?n, moi be, am v?t, h?u mon…

N?u nh? b? b?nh sui mao ga ng??i m?c b?nh co kh? n?ng c?m th?y v??ng viu n?ng n?c t?i vai v?t sui xu?t hi?n thanh t?ng c?m, n?i c?c nh? sup l? thi co mau ph?n h?ng ph?t. m?t vai v?t sui n?ng n? l? loet gay ra ng?a ngay rat moi l?n.

Nhi?m trung tuy?n Bartholin

Tuy?n nay n?m tren d??i ?ay li?u co cong d?ng duy tri ?m "co be" qua v?n ?? bai ti?t ch?t nh?n cho "co be". khi b? nhi?m tuy?n nay, b? m?c s?ng ng?a n?u nh? ho?t ??ng tinh d?c. Tuy?n Bartholin b? m?c s?ng t?y co kh? n?ng ch?y m?, khong bai ti?t ra d??ng ch?t nh?n n?a.

L?u

B?nh l?u thi co vai d?u hi?u nh? ?i gi?i vo s?, b?nh ti?u bu?t, ?ai r?t, tuy?t ??i li?u co d?ch nh?y mau tr?ng t?o nen ng?a 2 ben mep khu v?c kin. nh?ng ng??i m?c benh lau con b? xu?t hi?n h?ch tren moi l?n, b? s?ng ng?a ngay kho ch?u.

C?n nguyen khac t?o nen ng?a ngay vung kin:

T?i v? sinh khong s?ch co nguy c?

B?i vi m?c qu?n lot qua ch?t, bo sat qua nhi?u t?o nen ?e nen khu v?c sinh d?c, khi?n vung kin b?c bi sinh ra ng?a.

T?i vi d? ?ng ??i v?i nh?ng ??i t??ng b?t binh th??ng nhau nh? bao cao su, xa phong tranh, xa bong, s?a t?m r?a, dung d?ch v? sinh, qu?n lot…

B?i vi ma xat, ma xat gay ra v?t th??ng moi l?n.

Do th? dam, d??i ?ay quan h? tinh d?c khong ??m b?o v? sinh s?ch s? s?.

Lam gi luc m?c ng?a vung kin?

N?u b? ng?a khu v?c kin hay b? m?c xu?t hi?n h?ch tren ng??i m?c b?nh khong ???c gai. Gai m?nh sinh nen v?t th??ng vung kin lam cho vi rut cang phat tri?n, lam nen th??ng t?n nhi?u h?n.

T?m b? ph?n sinh d?c s?ch s? co nguy c?, ?ung ph??ng h??ng. thay qu?n chip lien ti?p, m?c qu?n thoang mat dinh d??ng cotton khong s? d?ng bo sat.

Quan h? tinh d?c an toan, chung th?y m?t v? 1 ch?ng.

Khi m?t vai hi?n t??ng m?c m?n nh?t t?i vung sinh d?c hay ng?a vung kin keo dai thi ch? em ph? n? ph?i c?c k? chu y, hay t?i ngay c? s? y t? s?n ph? khoa ?? ???c kham, san s? ch?a b?nh k?p th?i ?i?m, la do ng?a vung kin th??ng la bi?u hi?n c?a c?n b?nh nguy hi?m, ?nh h??ng tr? l?i th? tr?ng co con sau nay.

V?i cac c?n b?nh t?o ra ng?a vung nh?y c?m tren, b?n hay thong qua bi?u hi?n c?a t?ng c?n b?nh ?? kham benh xa hoi tinh tr?ng ngay nay c?a b?n than. khi c?m th?y xu?t hi?n c?c ho?c m?c n?i h?ch hay giao ti?p ngay v?i bac s? ph? khoa.

PHÒNG KHÁM ?A KHOA THÁI HÀ
??a ch?: S? 11 Thái Hà, ??ng ?a, Hà N?i
T?ng ?ài t? v?n s?c kh?e mi?n phí: 0365115116 ho?c Click Chat Online T? V?n Mi?n Phí.

t? v?n zalo

t? v?n mi?n phí

Last edited: 29/06/2021