Bị ngứa vùng nhạy cảm cùng với xuất hiện cục, nổi Hạch

Ng?a ngáy vùng nh?y c?m là m?c ?? b? m?c ng?a 2 bên mép khu v?c sinh d?c. m?c s?ng ng?a ngáy luôn cùng v?i hi?n t??ng m?c c?c, xu?t hi?n h?ch ho?c m?c nh?t. tình tr?ng ng?a khi?n cho ng??i ph? n? ng?a rát n?ng n?c, nh?ng càng gãi thì l?i càng m?c ng?a ngáy lan r?ng h?n.

C?n ??nh v? chính xác c?n nguyên làm nên ng?a ngáy thì m?i có kh? n?ng ch? ra bi?n pháp kh?c ph?c h?p lí nh?t. do khu v?c sinh d?c h?t s?c nh?y c?m, nh?ng l?i có tác d?ng vô cùng l?n d??i v?n ?? che ch?n, gi? an toàn âm ??o cùng c? quan có con bên t?i.

Theo vài bác s? ph? khoa phòng khám ph? khoa uy tín, vùng kín b? m?c ng?a nhi?u là bi?u hi?n c?a c?n b?nh ph? khoa lây nhi?m b?ng con ???ng tình d?c.

B?i vì sao b? ng?a ngáy khu v?c kín

Ng?a ngáy khu v?c sinh d?c b?t ??u t? s? ?ông lý do l? nhau, t?ng nguyên nhân l?i thì có các d?u hi?u d?u hi?u riêng khác th??ng nhau:

Nhi?m trùng "cô bé" do n?m

Viêm "cô bé" t?i n?m luôn hay x?y ra ??c bi?t là n?m candina. nguyên nhân gây nên nhi?m âm ??o vì n?m b?t ??u c? vi?c t?m sai l?m bi?n pháp, t?m sau ?ây n?u nh? ho?t ??ng tình d?c không s?ch có kh? n?ng, do v?y t?o c? h?i k?t lu?n n?m ti?n tri?n d?n t?i c?n b?nh.

Hi?n t??ng c?a nam gi?i m?c n?m "cô bé" là d?ch âm ??o ra r?t nhi?u li?u có màu tr?ng ??c nh? bã ??u ho?c s?a chua, c?m th?y b? ph?ng to, ng?a 2 bên mép vùng kín, r?i sau ?ó lan nhi?m d?n ra m?t vài khu v?c da b?t bình th??ng.

C?n b?nh viêm âm ??o vì n?m n?u lâu ngày có th? chuy?n thành m?n tính, làm nên h? l?y nghiêm tr?ng, khu?n ?i ng??c lên vùng ch?u, sinh ra viêm ???ng toát ni?u, nhi?m c? d? con, n?ng là d?n ??n b?nh vô sinh.

Ng?a t?i m?n r?p sinh d?c kín

Ng?a 2 bên mép khu v?c kín t?i m?n sinh d?c nh?y c?m là 1 trong nh?ng lo?i b?nh xã h?i nguy hi?m, sinh ra th??ng t?n niêm m?c vùng sinh d?c. nhi?m trùng t?o nên b?nh t?i môi, m?t, h?u môn c?a ng??i nhi?m b?nh. c?n b?nh th??ng xuyên x?y ra t?i m?t s? b?n nam ?ã t?ng li?u có ho?t ??ng tình d?c không an toàn.

M?n r?p sinh d?c khi m?i b?t ngu?n có kh? n?ng thì có d?u hi?u là m?c c?c, m?n n??c thành ?ã t?ng c?m, n?u nh? li?u có quá trình ma sát h?t s?c khó tránh ???c v?, lúc v? ti?t d?ch m? li?u có có máu kèm ng?a ngáy khu v?c nh?y c?m.

Vài v?t m?n sinh d?c khi v? ra s? có mùi hôi, d?n t?i l? loét sau này khô l?i, t? ?óng b?nh v?y n?n, bong tróc gây niêm m?c t?i da. H?n n?a, ng??i m?c b?nh còn nhìn ra ti?u rát bu?t, ?ái bu?t, ra khí h?, ?au khu v?c ch?u.

B? m?c ng?a ngáy vì m?c sùi mào gà

B?nh mào gà là b?nh tình d?c, lan nhi?m b?ng ???ng tình d?c không ??m b?o, c?n b?nh b?i vì vi rút HPV t?o nên. d??i ?ây lúc truy?n viêm nhi?m HVP t? 2-9 tháng thì ch?ng b?nh b?t ngu?n thì có bi?u hi?n m?c m?n nh?t trên môi l?n, môi bé, âm v?t, h?u môn…

N?u nh? b? b?nh sùi mào gà ng??i m?c b?nh có kh? n?ng c?m th?y v??ng víu n?ng n?c t?i vài v?t sùi xu?t hi?n thành t?ng c?m, n?i c?c nh? súp l? thì có màu ph?n h?ng ph?t. m?t vài v?t sùi n?ng n? l? loét gây ra ng?a ngáy rát môi l?n.

Nhi?m trùng tuy?n Bartholin

Tuy?n này n?m trên d??i ?ây li?u có công d?ng duy trì ?m "cô bé" qua v?n ?? bài ti?t ch?t nh?n cho "cô bé". khi b? nhi?m tuy?n này, b? m?c s?ng ng?a n?u nh? ho?t ??ng tình d?c. Tuy?n Bartholin b? m?c s?ng t?y có kh? n?ng ch?y m?, không bài ti?t ra d??ng ch?t nh?n n?a.

L?u

B?nh l?u thì có vài d?u hi?u nh? ?i gi?i vô s?, b?nh ti?u bu?t, ?ái r?t, tuy?t ??i li?u có d?ch nh?y màu tr?ng t?o nên ng?a 2 bên mép khu v?c kín. nh?ng ng??i m?c b?nh l?u còn b? xu?t hi?n h?ch trên môi l?n, b? s?ng ng?a ngáy khó ch?u.

C?n nguyên khác t?o nên ng?a ngáy vùng kín:

  • T?i v? sinh không s?ch có nguy c?
  • B?i vì m?c qu?n lót quá ch?t, bó sát quá nhi?u t?o nên ?è nén khu v?c sinh d?c, khi?n vùng kín b?c bí sinh ra ng?a.
  • T?i vì d? ?ng ??i v?i nh?ng ??i t??ng b?t bình th??ng nhau nh? bao cao su, xà phòng tránh, xà bông, s?a t?m r?a, dung d?ch v? sinh, qu?n lót…
  • B?i vì ma xát, ma xát gây ra v?t th??ng môi l?n.
  • Do th? dâm, d??i ?ây quan h? tình d?c không ??m b?o v? sinh s?ch s? s?.

Làm gì lúc m?c ng?a vùng kín?

N?u b? ng?a khu v?c kín hay b? m?c xu?t hi?n h?ch trên ng??i m?c b?nh không ???c gãi. Gãi m?nh sinh nên v?t th??ng vùng kín làm cho vi rút càng phát tri?n, làm nên th??ng t?n nhi?u h?n.

T?m b? ph?n sinh d?c s?ch s? có nguy c?, ?úng ph??ng h??ng. thay qu?n chíp liên ti?p, m?c qu?n thoáng mát dinh d??ng cotton không s? d?ng bó sát.

Quan h? tình d?c an toàn, chung th?y m?t v? 1 ch?ng.

Khi m?t vài hi?n t??ng m?c m?n nh?t t?i vùng sinh d?c hay ng?a vùng kín kéo dài thì ch? em ph? n? ph?i c?c k? chú ý, hãy t?i ngay c? s? y t? s?n ph? khoa ?? ???c khám, san s? ch?a b?nh k?p th?i ?i?m, là do ng?a vùng kín th??ng là bi?u hi?n c?a c?n b?nh nguy hi?m, ?nh h??ng tr? l?i th? tr?ng có con sau này.

V?i các c?n b?nh t?o ra ng?a vùng nh?y c?m trên, b?n hãy thông qua bi?u hi?n c?a t?ng c?n b?nh ?? khám b?nh xã h?i tình tr?ng ngày nay c?a b?n thân. khi c?m th?y xu?t hi?n c?c ho?c m?c n?i h?ch hãy giao ti?p ngay v?i bác s? ph? khoa.

PHÒNG KHÁM ?A KHOA THÁI HÀ
??a ch?: S? 11 Thái Hà, ??ng ?a, Hà N?i
T?ng ?ài t? v?n s?c kh?e mi?n phí: 0365115116 ho?c Click Chat Online T? V?n Mi?n Phí.

t? v?n zalo

t? v?n mi?n phí

Last edited: 20/03/2020