Thời kỳ ủ lậu là bao lâu? Lậu lan truyền bằng đường nào?

Th?i ?i?m ? l?u ???c ??c tính t?m lúc b?nh nhân ti?p xúc ??i v?i vi khu?n l?u giúp quay l?i n?u nh? các tri?u ch?ng bi?u hi?n ra bên ngoài. Lúc xu?t phát lan l?u, m?t s? virus b?nh l?u phát tri?n c?c k? nhanh. Theo ?ó, th?i k? ? b?nh c?ng c?c k? s?m, kho?ng c? 3-5 ngày cùng v?i tr? ??c bi?t là 2-10 hôm.

Ngoài ra, giai ?o?n ? b?nh s?m ho?c tr? còn tùy vào ??n s?c kh?e c?a b?nh nhân cùng c?p ?? m?nh – y?u c?a vi rút. Lúc ng??i b?n có s?c ?? kháng kém, h? mi?n d?ch kém thì th?i k? ? b?nh s? ng?n h?n cùng v?i Ng??c l?i.

T?i th?i gian ? b?nh lý, viêm nhi?m có nguy c? xâm nh?p ??n m?t vài c? quan b?t th??ng thí d? l? sáo, c? t? cung, tr?c tràng cùng c? h?ng. B?i v?y ph?i bi?t ?i?u tr? l?u

Hi?n t??ng ? giai ?o?n ? l?u

B?nh l?u ? phái ??p th?i ?i?m ??u

N? ? th?i ?i?m ? l?u r?t khó phát hi?n, t?i vì m?t s? d?u hi?u c?a b?nh lý không rõ ?ó là t?i nam. N?u có tri?u ch?ng, h? ??u nh?n th?y ti?u rát bu?t, ti?u bu?t cùng v?i khó ch?u ?i kèm.

B?nh l?u là b?nh lan truy?n thông qua ???ng tình d?c ph? bi?n ?? v?t hai t?i n? gi?i (sau chlamydia). R?t nhi?u thai ph? không có d?u hi?u c? th? và có th? b? lan b?nh ??n gi?n mà ch?a bi?t. D??i ?ây 1 l?n ch?m ??i v?i 1 ng??i nam b? m?c lan nhi?m b?nh, ng??i ph? n? có 50% kh? n?ng m?c lây lan b?nh.

L?u t?i nam gi?i th?i ?i?m ??u

L?u ph? bi?n ??i v?i n? gi?i h?n nam gi?i. C? 10% nam b? m?c b?nh l?u ch?ng ph?i có hi?n t??ng nào. Nguy c? nhi?m trùng sau ?ây n?u quan h? tình d?c ??i v?i 1 ch? em ph? n? b? m?c lan b?nh lý là t?m 20% v?i ?àn ông.

D?u hi?u l?u t?i phái m?nh phân thành hai giai ?o?n:

  • Giai ?o?n giai ?o?n ??u

Ng??i b?nh có nguy c? nh?n th?y h?i ng?a, n?ng n?c trên ???ng ti?u, sau m?t vài gi? thì bài ti?t ch?y ch?t d?ch t?i, r?i chuy?n d?n sang ??c r?i thành m? có màu vàng ??c. Lúc ?i ?ái, ng??i có b?nh có c?m giác ti?u g?t, b?nh ?ái bu?t, ?au rát, ?au ??n, m? ra ngày càng ph?n nhi?u, n?u n?ng n? h?n s? ti?u ti?n ra máu. Trong th?i ?i?m này, ng??i b?nh có kh? n?ng b? s?t nh?, phi?n toái và ?au t?c.

  • Th?i gian m?n tính

Khi ch? nên tr? b?nh hay ch?a b?nh không k?t qu? ? giai ?o?n c?p tính, l?u t?i phái nam s? chuy?n sang th?i gian mãn tính. T?i th?i ?i?m này, m?t vài d?u hi?u trên có nguy c? m?t d?n, ch? còn l?i là ti?u ra gi?t ??c ?i ??n bu?i sáng, cùng v?i t?ng cao n?u nh? ng??i có b?nh lao ??ng tr?m tr?ng, th?c khuya ho?c s? d?ng r??u bia. Nam gi?i b? m?c b?nh l?u m?n tính có th? có kh? n?ng th?y h? l?y b?nh vô sinh ??t h?n.

Tin m?i: Xét nghi?m l?u bao lâu có k?t qu?

L?u truy?n thông qua ???ng nào?

Truy?n thông qua ???ng tình d?c

?ây là ???ng ph?n nhi?u c?a lây truy?n l?u. Nó có nguy c? lan truy?n thông qua sinh ho?t tình d?c d??ng v?t- "cô bé" (gây l?u ? sinh d?c), ho?c d??ng v?t- h?u môn (l?u ? h?u môn), sinh d?c- mi?ng (l?u trên ???ng mi?ng h?ng).

Truy?n nhi?m c? d?ng c? khám b?nh lý có khu?n l?u

Tình tr?ng này ch? chi?m t? l? không to, song v?n có nguy c? có th? có. D?ng c? thi?t b? th?m khám b?nh lý không an toàn, có dính m? kho?ng sinh d?c c?a ng??i b?nh b?nh l?u ch?a t?i x? trí ti?t trùng, mà còn dùng ?? khám giúp ng??i mang b?nh khác l?, vô tình nhi?m viêm nhi?m b?nh l?u cho ng??i nhi?m b?nh ?y.

Lây truy?n t? m? sang con

L?u trên n? gi?i không c?p tính nh?n nh?p thí d? t?i nam c?n ph?i c?p n?u nh? l?u t?i ph? n? không nên nhìn th?y cùng ch?a tr? k?p th?i, n?u thai ph? s? h?u con cùng sinh con thông qua âm ??o thì virus l?u vòng c? quan nh?y c?m c?a m? có kh? n?ng lây lan sang con. ?i?n hình nh?t là b?nh l?u trên m?t c?a tr? s? sinh. Là khi ??a tr? ?? ra có ??y m? t?i m?t (viêm k?t m?c m?t b?i l?u)

Dùng chung kh?n v? sinh, ?? s? d?ng

Dùng chung kh?n v? sinh, qu?n áo lót, ?? áp d?ng có d?ch toát c?a ng??i b? b?nh c?ng d?n ??n s? lan nhi?m trùng b?nh l?u.

L?u th??ng có d?u hi?u vô cùng chi ti?t t?i phái m?nh song l?i tri?u ch?ng kín ?áo trên n? gi?i c?n c?p khi không d? dàng ???c nhìn ra và ch?a tr?, d? lan nhi?m cho ng??i khác.

Phía ngoài tri?u ch?ng b?nh l?u giai ?o?n ??u t?i sinh d?c (t?ng ti?t d?ch l? ti?u, âm ??o, b?nh viêm ni?u ??o giai ?o?n ??u, trên phái y?u có c?m giác ?au b?ng trong cùng v?i ch?y khí h?). L?u còn có m?t vài bi?u hi?n khác th??ng bên ngoài nh?y c?m (ph? thu?c ??n con ???ng lây lan nhi?m) nh?: b?nh l?u m?t trên tr? s? sinh, viêm h?ng là do l?u, viêm h?u môn tr?c tràng b?i b?nh l?u, virus máu do l?u, nhi?m trùng kh?p t?i b?nh l?u, nhi?m trùng quanh gan (h?i ch?ng fitz-hugh-curtis), nhi?m trùng n?i tâm m?c vì b?nh l?u.

Tóm l?i l?u lan nhi?m thông qua con ???ng gì? L?u có th? lây nhi?m thông qua sinh ho?t tình d?c và b?t c? hành vi nào có ch?m ??i v?i d?ch ti?t c?a ng??i b?nh b?nh l?u. V?y nên vi?c Khám b?nh l?u bao nhiêu ti?n r?t quan tr?ng vì b?nh l?u lúc ch? nên tr? b?nh ?úng cùng v?i ?úng lúc có kh? n?ng gây vô s? di ch?ng nghiêm tr?ng ??c bi?t là nhi?m trùng ti?u khung, tr?m tr?ng h?n là viêm nhi?m máu.

Sinh ho?t tình d?c b?o ??m, không áp d?ng chung ?? dùng v?i ng??i b?t th??ng nh?m phòng tránh lây truy?n b?nh l?u. Khi b?n có b?t kì hi?n t??ng nào c?a l?u, hãy t?i t?c kh?c phòng khám y t? tin c?y nh?m ???c th?m khám và ch?a tr? k?p th?i, ng?n ng?a bi?n ch?ng nghiêm tr?ng giúp c? th?.

Kh? n?ng b? c?n ph?i b?nh l?u?

L?u h?t s?c ph? bi?n cùng v?i th??ng tác ??ng tr? l?i nam ph?n ?ông h?n ch? em. Nh?ng, không ?a s? ng??i phát hi?n r?ng h? m?c b?nh l?u vì b?nh lý hi?m n?u có bi?u hi?n. C?n b?nh này r?ng rãi t?i m?t s? c? th? ??u ho?c quan h? tình d?c, song b?nh lý c?ng có th? tác ??ng ??n c?u bé.

B?n có kh? n?ng t? ch? b?nh này qua h??ng gi?m thi?u m?t s? y?u t? kh? n?ng. Hãy tìm hi?u chuyên gia nh?m bi?t rõ thông tin c? th?.

M?t vài y?u t? nào gây ra nâng cao nguy c? m?c b?nh l?u?

Có ph?n nhi?u y?u t? kh? n?ng gây ra b?nh l?u song y?u t? quan tr?ng nh?t chính là sinh ho?t tình d?c không ??m b?o. Nh?ng yêu t? nguy c? khi?n b?nh lý lan truy?n nhanh:

  • Sinh ho?t tình d?c
  • Có ng??i n? m?i
  • Có nhi?u b?n gái
  • ?ã t?ng ???c ph?ng ?oán b? m?c b?nh l?u
  • B? m?t vài b?nh lý l?y truy?n nhi?m tình d?c khác l?.

Liên h? phong kham da khoa ch?a b?nh xã h?i.

Last edited: 03/07/2020